اخبار


آیین نامه آموزشی جدید برای دوره های کاردانی و کارشناسی تهیه شدمدير كل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم از تهیه آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی و کاردانی و پیش نویس آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد خبر داد.
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازنگری آیین نامه های آموزشی گفت: آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی تهیه و در شورای برنامه ریزی آموزشی مطرح شد و یک کمیته فرعی تعیین شده که نگاه مجددی به این آیین نامه پیشنهادی داشته باشد تا در جلسه بعدی شورا مطرح و تصویب شود.
وی با بیان اینکه این آیین نامه به مراحل نهایی بسیار نزدیک شده است افزود: این آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی و کاردانی است.
مدير كل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم از تهیه پیش نویس آیین نامه دوره کارشناسی ارشد خبر داد و گفت: آیین نامه های مذکور در گذشته نکات مبهم زیادی داشتند و همین مساله باعث می شد دانشجوها و دانشگاهیان سوال های متعددی مطرح کنند بنابراین مواردی که در آیین نامه مبهم بود را شفاف کردیم و تعاریف مشخص شدند.
وی افزود: معاونان آموزشی دانشگاه ها اظهار نظرکرده و کسانی که تجربه داشتند را دعوت کردیم تا نظرات خود را مطرح کنند از این رو کار کارشناسی زیادی روی آیین نامه مذکور انجام شده است.