اخبار


کارشناسی ارشد مهندسی برق ۹۶ در تسخیر مدرسان شریف! مشاهده اسامی رتبه های تک رقمی

اسامی رتبه های آزمون ارشد 96 موسسه مدرسان شریفرتبه های تک و دورقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 96 مهندسی برق
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
محمد شهبازی مهندسی برق (1251) 1 رتبه 1 الکترونیک، رتبه 1 مخابرات(میدان و سیستم)، رتبه 2 مهندسی پزشکی، رتبه 3 کنترل، رتبه 4 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، رتبه 5 مکاترونیک
عادل حیدری مهندسی برق (1251) 1 رتبه 1 گرایش قدرت، رتبه 2 الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی، رتبه 7 گرایش‌اهی مخابرات(میدان) و کنترل، رتبه 4 گرایش مکاترونیک
شهرزاد خرسند مهندسی برق (1251) 1 رتبه 1 گرایش کنترل، رتبه 1 مهندسی پزشکی، رتبه 3 مکاترونیک، رتبه 4 مخابرات(میدان)، رتبه 5 الکترونیک قدرت، رتبه 8 مخابرات (گرایش میدان و سیستم)
حسین عبداللهی مهندسی برق (1251) 1 رتبه 1 گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی، رتبه 2 گرایش قدرت، رتبه 6 کنترل و مخابرات(سیستم)، رتبه 8 مکاترونیک
حسام عمده غیاثی مهندسی برق (1251) 2 رتبه 2 گرایش الکترونیک، رتبه 4 گرایش مخابرات(میدان و سیتم)، رتبه 4 گرایش مهندسی پزشکی، رتبه 5 گرایش مخابرات(سیستم)، رتبه 9 مکاترونیک
آرمین پیراسته زاد مهندسی برق (1251) 2 رتبه 2 گرایش کنترل، رتبه 3 گرایش مهندسی پزشکی
امیر رضا کاظمی مهندسی برق (1251) 2 رتبه 2 گرایش مخابرات (میدان و سیستم)
فرزاد نصیرپور مهندسی برق (1251) 3 رتبه 3 گرایش قدرت، رتبه 6 الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی، رتبه 7 مکاترونیک
احسان برکم مهندسی برق (1251) 3 رتبه 3 گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی، رتبه 6 گرایش قدرت
مهدی بلبل امیری مهندسی برق (1251) 3 3 مخابرات سیستم و مخابرات میدان، 4 الکترونیک
علی عابدینی مهندسی برق (1251) 4 4 سیستم قدرت، 10 مخابرات میدان
محمد قائدی بارده مهندسی برق (1251) 5 5 الکترونیک
امیرپارسا زیوری مهندسی برق (1251) 5 5 مخابرات میدان
علی طایفه یونسی مهندسی برق (1251) 6 6 الکترونیک، 6 مهندسی پزشکی، 9 مخابرات سیستم
آرش کوه زادمحمدی مهندسی برق (1251) 7 7 الکترونیک
فرشاد امانی مهندسی برق (1251) 7 7 سیستم قدرت، 9 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
محمدمهدی رجائی ریزی مهندسی برق (1251) 7 7 مخابرات سیستم، 9 الکترونیک، 9 مهندسی پزشکی
سجاد کچوئی مهندسی برق (1251) 7 7 مهندسی پزشکی
شهریار سرمست مهندسی برق (1251) 7 7 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
پویان رضاپور مهندسی برق (1251) 8 8 الکترونیک
حسام الدین مصلی مهندسی برق (1251) 8 8 کنترل
مهدی اسحقی مهندسی برق (1251) 9 9 سیستم قدرت
امیر رحیم پور مهندسی برق (1251) 9 9 مخابرات میدان، 10 مخابرات سیستم
وحید رضایی مهندسی برق (1251) 10 10 الکترونیک- 18 مهندسی پزشکی- 24 مخابرات سیستم- 26 مکاترونیک- 32 مخابرات میدان- 58 کنترل
حامد لاسجردی مهندسی برق (1251) 10 10 قدرت - 11الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی- 18 مکاترونیک- 31 کنترل- 73 مخابرات میدان- 99 الکترونیک
سروش قندی مهندسی برق (1251) 11 11 کنترل - 21 مهندسی پزشکی- 42 مخابرات سیستم- 50 مخابرات میدان- 50 الکترونیک قدرت و ماشین- 66 الکترونیک- 71 مکاترونیک- 86 سیستم قدرت
صدرا تفقدی جامی مهندسی برق (1251) 13 13 الکترونیک- 23 مهندسی پزشکی- 30 مکاترونیک- 32 مخابرات سیستم- 36 مخابرات میدان- 63 کنترل
دیار امینیان مهندسی برق (1251) 14 14 سیستم قدرت- 14 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی- 27 مکاترونیک- 48 کنترل- 89 مخابرات میدان
فیروز شهریاری مهر مهندسی برق (1251) 15 15 مخابرات میدان- 38 الکترونیک- 40 مخابرات سیستم- 65 مهندسی پزشکی
علی فرهادی مهندسی برق (1251) 17 17 الکترونیک - 25 قدرت- 46 مکاترونیک- 51 کنترل- 94 مخابرات سیستم
عباس قربانی مهندسی برق (1251) 18 18 الکترونیک- 26 مخابرات میدان و مخابرات سیستم- 27 مهندسی پزشکی- 55 مکاترونیک- 95 کنترل
محمدمهدی حسن زاده مهندسی برق (1251) 18 18 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی- 25 سیستم قدرت- 33 کنترل- 40 مکاترونیک- 80 مخابرات میدان- 87 مخابرات سیستم- 98 مهندسی پزشکی
امین فرج زاده مهندسی برق (1251) 19 19 قدرت- 22 الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی- 37 مکاترونیک- 56 کنترل
امیر بهادر آبدار باش مهندسی برق (1251) 20 20 الکترونیک- 37 مهندسی پزشکی- 47 مخابرات میدان-48 مخابرات سیستم- 49 مکاترونیک- 84 کنترل
مهدی غفاری مهندسی برق (1251) 20 20 مخابرات سیستم- 28 مهندسی پزشکی- 29 مخابرات میدان- 35 الکترونیک- 43 کنترل- 78 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
صادق داوودی زاد مهندسی برق (1251) 21 21 سیستم قدرت- 24 الکترونیک قدرت- 29 مگاترونیک-57 کنترل
شهریار ابراهیمی مهندسی برق (1251) 21 الکترونیک
کیارش امیرمظفری ثابت مهندسی برق (1251) 22 22 الکترونیک- 25 مهندسی پزشکی- 29 مخابرات سیستم- 45 مخابرات میدان- 65 مکاترونیک- 78 کنترل
امین اسماعیلی مهندسی برق (1251) 22 رتبه 22 مهندسی پزشکی و رتبه 23 گرایش مخابرات سیستم
زهیر شهریاری مهندسی برق (1251) 23 23 قدرت و مکاترونیک- 28 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی- 47 کنترل
امید عابد مهندسی برق (1251) 25 رتبه 25 مخابرات و رتبه 60 الکترونیک و رتبه 93 مخابرات
سیدعلیرضا نوربخش مهندسی برق (1251) 29 29 الکترونیک - 38 مخابرات میدان و مهندسی پزشکی- 41 مخابرات سیستم- 46 کنترل- 66 مکاترونیک- 86 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
امید نجفی پور مهندسی برق (1251) 29 سیستم های قدرت
سعید حاج محمدی مهندسی برق (1251) 30 گرايش الكترونيك قدرت و ماشين هاي الکتریکی
محمد خادم حسینیه مهندسی برق (1251) 30 30 الکترونیک- 36 مهندسی پزشکی - 45 مخابرات سیستم- 55 مخابرات میدان- 73 مکاترونیک- 86 کنترل
سیدعلی علیزاده مهندسی برق (1251) 30 30 مخابرات میدان- 75 مخابرات سیستم
مصطفی مرادی مهندسی برق (1251) 31 31 مخابرات سیستم- 31 مهندسی پزشکی- 33 الکترونیک- 57 مخابرات میدان- 97 کنترل
محمدرضا پاشازانویسی مهندسی برق (1251) 32 32 مخابرات سیستم- 39 مخابرات میدان- 48 مهندسی پزشکی- 49 الکترونیک- 74 کنترل
سهراب محتاط مهندسی برق (1251) 33 33 قدرت- 40 الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی- 61 مکاترونیک
محمدرضا دیوسالار مهندسی برق (1251) 33 33 کنترل- 42 مهندسی پزشکی- 49 مخابرات سیستم- 64 مخابرات میدان- 93 الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی- 95 الکترونیک
مصطفی رمضانی مهندسی برق (1251) 34 34 مخابرات سیستم- 35 مهندسی پزشکی- 37 الکترونیک- 61 مخابرات میدان- 91 کنترل
مجید مکتوبیان مهندسی برق (1251) 34 سیستم های قدرت
مجتبی صالحی مهندسی برق (1251) 35 الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي
صادق اخلاقی مهندسی برق (1251) 37 37 الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی- 41 سیستم قدرت- 62 مکاترونیک- 72 کنترل
مسعود متقی زاده مهندسی برق (1251) 37 سیستم های قدرت
ماهان فکوری فرد مهندسی برق (1251) 39 39 سیستم قدرت- 48 الکترونیک قدرت و 70 مکاترونیک
محمد میرزایی مهندسی برق (1251) 40 40 کنترل- 56 مکاترونیک- 94 الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی
ساجد آلبوغبیش مهندسی برق (1251) 42 42 مکاترونیک- 48 قدرت- 62 الکترونیک قدرت - 62 کنترل و رتبه 16 در رشته ابزار دقیق و اتوماسیون درصنایع نفت
نادر حسینی نقوی مهندسی برق (1251) 43 الکترونیک
امیر آهنگرزاده مهندسی برق (1251) 44 الکترونیک
وحید فیروزی مهندسی برق (1251) 44 مهندسی مکاترونیک
سعید عسگری مهندسی برق (1251) 45 45 سیستم قدرت- 45 الکترونیک قدرت- 48 مکاترونیک
محمد امیرفتاحی مهندسی برق (1251) 45 کنترل
امیرسالار پاشایی داویان مهندسی برق (1251) 47 رتبه47مخابرات سیستم-رتبه53مهندسی پزشکی-رتبه 71مخابرات میدان وموج-رتبه 85 الکترونیک -رتبه 88کنترل
احمد نیکومحاسن مهندسی برق (1251) 48 سیستم های الکترونیکی
حسین باقرزاده مهندسی برق (1251) 49 قدرت
شایان زهره ای مهندسی برق (1251) 51 51 الکترونیک
آفرین آقاسی زاده مهندسی برق (1251) 52 52 مهندسی پزشکی- 78 مخابرات سیستم- 78 کنترل
رضا زواری فسقندیس مهندسی برق (1251) 52 الکترونیک
رضا سعادتی منعم مهندسی برق (1251) 53 53 سیستم قدرت- 58 الکترونیک قدرت و ماشین- 92 مکاترونیک
سید علیرضا مطهری مهندسی برق (1251) 53 مخابرات
محمدصادق فروزان مهر مهندسی برق (1251) 54 54 کنترل - 81 مهندسی پزشکی
نیلوفر محمدی مهندسی برق (1251) 55 55 سیستم قدرت- 66 الکترونیک قدرت و 93 مکاترونیک
محمد زارع مهندسی برق (1251) 58 رتبه 58 مهندسی پزشکی-رتبه 59 الکترونیک-رتبه 60مخابرات سیستم-رتبه 90مخابرات میدان
محمد رمضانی مهندسی برق (1251) 64 64 سیستم قدرت- 75 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
فاطمه احمدی پور مهندسی برق (1251) 65 65 سیستم قدرت- 80 الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی
میلاد ابول پور مهندسی برق (1251) 67 67 مخابرات سیستم- 82 مهندسی پزشکی
مهدی عباس پور مهندسی برق (1251) 69 69 سیستم قدرت- 83 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
حسین شفیعی مهندسی برق (1251) 70 70 الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی- 79 سیستم قدرت
مهدی امینی نیک مهندسی برق (1251) 74 الکترونیک
صادق عامری مهندسی برق (1251) 74 مهندسی پزشکی
بهروز زارع بوانی مهندسی برق (1251) 75 75 الکترونیک- 92 مخابرات میدان- 95 مهندسی پزشکی- 96 مخابرات سیستم
عاطفه خوش خواه طینت مهندسی برق (1251) 77 77 الکترونیک- 86 مخابرات سیستم- 89 مهندسی پزشکی- 96 مخابرات میدان
سید جلال دعایی مهندسی برق (1251) 82 82 مخابرات سیستم
احسان شاه پروری مهندسی برق (1251) 84 84 الکترونیک-رتبه 99 مخابرات میدان وموج
حامد رضانژاد درازکلا مهندسی برق (1251) 85 مخابرات
ابوالقاسم کریمی مهندسی برق (1251) 87 87 مهندسی پزشکی و رتبه 55 رشته ابزاردقیق و اتوماسیون درصنایع نفت
محمدرضا هزارجریبیونوش مهندسی برق (1251) 88 88 سیستم قدرت
امیر اشتری گرگری مهندسی برق (1251) 89 الکترونیک
بهاره بابائی دراز مهندسی برق (1251) 90 90 الکترونیک
امیدرضا گندم مالمیری مهندسی برق (1251) 90 90 الکترونیک
پژمان آبروشن مهندسی برق (1251) 90 سیستم های قدرت
حسین آقامحمدی مهندسی برق (1251) 92 مخابرات سیستم
فرهاد بیرق دار مهندسی برق (1251) 96 الکترونیک
امیرحسین کشاورز مهندسی برق (1251) 97 مخابرات سیستم
سمیرا احمدی مهندسی برق (1251) 97 سیستم الکترونیک دیجیتال