اخبار


اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره انتشار فهرست اسامي چندبرابر ظرفيت براي شركت در مصاحبه تخصصي آزمون ورودي دوره دكتري (Ph.D) نيمه¬متمركز سال 1394سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع كليه انتخاب رشته كنندگان آزمون دورة دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال 1394 مي رساند كه براساس برنامه زماني اعلام شده، فهرست اسامي معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت براي شركت در مصاحبه تخصصي (بررسي سوابق آموزشي، علمي و پژوهشي) آزمون مذكور روز دوشنبه 1394/02/14 بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي گيرد.
بديهي است هريك از معرفي شدگان ضرورت دارد براساس برنامه زماني مندرج در اطلاعيه اي كه به همراه فهرست آنان بر روي سايت سازمان قرار داده مي¬شود با بهمراه داشتن مدارك مورد نياز به شرح مندرج در اطلاعيه، براي شركت در مصاحبه تخصصي و ساير مراحل گزينش دانشگاه يا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي معرفي شده مراجعه نمايند.