اخبار


اعمال تاثیر سوابق تحصیلی در نتایج ازمون دستیاری لغو شدنتایج نهایی ازمون دستیاری امسال بدون اعمال تاثیر سوابق تحصیلی(نمره پیش کارورزی و معدل دوره پزشکی عمومی) محاسبه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعیه دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، اعمال تاثیر سوابق تحصیلی در نمره آزمون دستیاری، که پیش از این از سوی شورای آموزش پزشکی و تخصصی تصویب و موجب بروز نگرانی هایی در میان داوطلبان شده بود لغو شد.
این تصمیم با توجه به نتایج بدست آمده از آنالیز و تحلیل نمرات حاصله از آزمون دستیاری که با لحاظ نمودن نمره پیش کارورزی و معدل دوره پزشکی عمومی استخراج شده است و به منظور رفاه حال داوطلبان، رفع نگرانی های موجود و ایجاد بستر مناسب تر در جهت انتخاب رشته متناسب گرفته شده؛ بنابراین نتایج آزمون دستیاری امسال بدون احتساب سوابق تحصیلی (اعم از معدل کل دوره پزشکی عمومی و نمره پیش کارورزی) مبنای انتخاب رشته قرار خواهد گرفت
همچنین تا پایان هفته جاری نتایج و کارنامه های جدید داوطلبان ازمون دستیاری از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر خواهد شد تا داوطلبان برآن اساس اقدام به انتخاب رشته کنند.
منبع: ایسنا