اخبار


ایجاد رشته کارشناسی ارشد علوم شناختی - ذهن، مغز و تربیت در دانشگاه چمران اهوازشورای گسترش آموزش عالی با ایجاد چند رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های علوم شناختی - ذهن، مغز و تربیت، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی و مهندسی انرژی های تجدید پذیر در مقطع کارشناسی ارشد و رشته زیست فناوری میکروبی(بیوتکنولوژی میکروبی) در مقطع دکتری موافقت کرد.
منبع: خبرگزاری مهر