اخبار


توضيحات تکمیلی براي داوطلبان رشتة امتحانی 1148 (مدیریت كسب و كار و امور شهري) در آزمون كارشناسي ارشد سال 1396 پيرو اطلاعية مورخ 1395/10/4 به اطلاع داوطلبان متقاضي رشتة امتحاني 1148 (مدیریت كسب و كار و امور شهري) مي‌رساند با توجه به منسوخ شدن رشتة "مديريت اجرايي" و تبديل آن بر اساس مصوبات شوراي تحول علوم انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي برنامه‌ريزي، به رشتة "مديريت كسب و كار" موارد زير را مورد توجه قرار دهند:

 

1- ظرفيت سنوات گذشتة رشته مديريت اجرايي به گرايش‌هاي مختلف "مدیریت كسب و كار" اضافه خواهد شد.

 

2- داوطلبان متقاضي رشتة "مديريت كسب و كار" و گرايش‌هاي مربوطه از بين دروس مجموعه دروس تخصصي (1) (شامل دانش‌ مسائل‌ روز در زمينه‌ مديريت ‌مؤسسات‌ توليدي، خدماتي و طرح‌هاي عمراني‌، نظريه‌هاي ‌عمومي‌ مديريت و زبان ‌فارسي‌)  و مجموعه دروس تخصصی (2) (شامل رياضيات‌ عمومي1 و 2 دوره‌ فني ‌و مهندسي) فقط يك مجموعه را مطابق جدول بند 3 به اختيار امتحان خواهند داد.
3- تعداد سوال‌ها و زمان پاسخگويي براي رشتة "مديريت كسب و كار" در تمامي گرايش‌ها به قرار زير مي‌باشد:
شماره دفترچه
عنوان درس
ضريب
تعداد سوال
زمان
 
 
 
 
يك
 
 
 
 
 
 
استعداد و آمادگي تحصيلي‌ ويژه رشته ‌مديريت‌
2
40
180 دقیقه
 
انتخاب يكياز مجموعه دروس به اختيار
مجموعه دروس تخصصی
(1)
دانش‌ مسائل‌ روز در زمينه‌ مديريت ‌مؤسسات‌ توليدي‌، خدماتي و طرح‌هاي عمراني‌
2
 
25
 
نظريه‌هاي ‌عمومي‌ مديريت‌
2
35
زبان ‌فارسي‌
1
25
مجموعه دروس تخصصی (2)
رياضيات‌ عمومي 1 و 2 دوره‌ فني ‌و مهندسي‌
2
 
30
 
دو
زبان تخصصي (انگليسي) بر ای داوطلبان رشته مدیریت کسب و کار
1
60
55 دقيقه
 
4- نمرات دروس مختلف در رشتة مذكور بر اساس روش‌هاي علمي تراز و نمره‌كل‌سازي انجام خواهد شد.
5- موارد فوق شامل رشتة "مديريت امور شهري"  نخواهد شد و سنجش و پذيرش اين رشته مطابق با دروس و ضرائب اعلام شده در دفترچه راهنما خواهد بود كه مجدداً در جدول زير درج شده است.
شماره دفترچه
عنوان درس
ضريب
تعداد سوال
زمان
يك
استعداد و آمادگي تحصيلي‌ ويژه رشته ‌مديريت‌
2
40
180 دقيقه
دانش‌ مسائل‌ روز در زمينه‌ مديريت ‌مؤسسات‌ توليدي‌، خدماتي و طرح‌هاي عمراني‌
2
25
نظريه‌هاي ‌عمومي‌ مديريت‌
2
35
زبان ‌فارسي‌
1
25
دو
زبان عمومی و تخصصي (انگليسي) برای داوطلبان رشته مدیریت امور شهری
2
60
55 دقيقه
 

منبع : سازمان سنجش آموزش کشور