اخبار


راه‌اندازی سیستم یکپارچه کارت هوشمند دانشجویی ازسال آیندهرئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درخصوص طرح رفاه کارت دانشجویان گفت: سیستم یکپارچه کارت هوشمند دانشجویان درحال تهیه است و پس از تصویب برای اجرا در سال آینده تحصیلی ابلاغ خواهد شد. به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، مهندس یزدان مهر با اشاره به تسهیلات پرداختی ازسوی صندوق رفاه دانشجویان، گفت: صندوق رفاه تسهیلات مختلفی از جمله انواع 26 خدمت رفاهی شامل وام های دانشجویی، تسهیلات زوج های نابارور، وام ازدواج، وام عتبات، ودیعه مسکن و توسعه اشتغال به دانشجویان ارائه می دهد. رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: درسال گذشته به بیش از 282 هزار دانشجو وام دانشجویی ارائه شد که با توجه به محدودیت های مالی سعی کردیم در سال جاری جبران کنیم. وی افزود: اعطای وام ویژه دکتری به دانشجویان درسال جاری برقرار است و اعتبار این نوع وام افزوده شده است. رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درخصوص رفاه کارت دانشجویی گفت: این طرح که تحت عنوان سیستم کارت هوشمند یکپارچه دانشجویی است برای دانشجویان تعریف شده که باید اقدامات نهایی بر روی این سیستم انجام شود. طی این طرح کلیه خدمات دانشجویی به صورت یکپارچه ارائه می شود. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، به گفته یزدان مهر، پس از تصویب طرح رفاه کارت دانشجویی جزئیات خدمات کارت ارائه می شود.
منبع: ایسنا