اخبار


راه اندازی رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط زیست در دانشگاه یزدبا موافقت شورای گسترش آموزش عالی رشته برنامه‌ریزی محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه یزد راه اندازی می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا علمی مدیر گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد گفت: با توجه به اهمیت روزافزون علوم محیط زیست و لزوم ایجاد شاخه‌های جدید در این علم، نیاز به تربیت و آموزش متخصصان در شاخه‌های جدید است.
وی با اشاره به مشکلات محیط زیستی ایران، نیاز به متخصصان آشنا به مسائل و مشکلات محیط زیست و نظارت بر روند توسعه منطبق با شرایط اکولوژیک را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست.
مدیر گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد گفت: رشته برنامه‌ریزی محیط زیست یکی از شاخه‌های علم محیط زیست است که متخصصان آن با توجه به آموخته‌های خود قادر به ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط زیست خواهند بود.
علمی تاکید کرد: متخصصان این رشته با شناخت مشکلات محیط طبیعی و انسانی باید بتوانند برای انسان سکنی گزیده در محیط، برنامه‌ریزی متناسب با استفاده بهینه از سرزمین انجام دهند.
به گفته وی این افراد باید با تعامل با سایر کارشناسان در رشته‌های مختلف و همچنین مشارکت در طرح‌های آمایش سرزمین و انجام برنامه‌های مدیریت استراتژیک، مشکلات آتی کشور در زمینه‌های مختلف محیط زیست را کاهش دهند.
مدیر گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد تاکید کرد: زمینه اشتغال دانش‌آموختگان این رشته با توجه به ماهیت میان رشته‌ای آن در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی فراهم بوده و در بخش خصوصی نیز مشارکت در طرح‌های مختلف توسعه‌ای در شرکت‌های مشاور امکان پذیر است.
منبع: خبرگزاری مهر