اخبار


راه اندازی مقطع ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز در دانشگاه تربیت مدرسراه اندازی دوره کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیگز در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس، به تصویب رسید.
به گزارش ایسنا، در این نشست ، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیگز در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با رعایت شرایط کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد پس از راه‌اندازی نسبت به بازنگری و اصلاح برخی عناوین در چارچوب مقررات کمیسیون برنامه‌ریزی جامع آموزشی دانشگاه اقدام شود.
همچنین برنامه درسی بازنگری شده دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی مکانیک طراحی کاربردی با اکثریت آراء و برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد مهندسی احتراق و راه اندازی آن در دانشکده مهندسی مکانیک با رعایت شرایط کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی با اکثریت آراء تصویب شد.
در ادامه نشست، درباره تبدیل دانشکده فناوری برتر به مرکز مطالعات علوم و فناوری های بین رشته‌ای بحث و تبادل نظر شد و محمدتقی احمدی،رییس دانشگاه تربیت مدرس در این مورد اظهار کرد:به منظور سازماندهی مؤثر حوزه‌های بین رشته‌ای در سطح همه دانشکده‌ها و هم‌افزایی توانمندی‌های موجود برای گسترش آموزش،‌ پژوهش و فناوری و پشتیبانی ویژه و همه جانبه محققین برجسته برای ارتقاء سریع، تراز دانشگاه در حوزه‌های علمی و فناورانه راهبردی و حمایت از برنامه توسعه تکنولوژی در حوزه بین رشته‌ای با هماهنگی و مطالعات صورت گرفته از سوی دکتر حسینخانی، رئیس دانشکده فناوری برتر به این جمع بندی رسیدیم که هدایت و برنامه ریزی فعالیت های نوین بین رشته ای دانشگاه در مرکز فوق تجمیع گردد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، وی در پایان افزود: این موضوع احتیاج به بحث و بررسی بیشتری دارد و در حال حاضر نیاز به فهم مشترک داریم. نسخه اصلاح شده اساسنامه خدمت اعضای شورا ارسال خواهد شد و ادامه بحث در جلسه بعدی انجام می شود.
منبع: ایسنا