اخبار


فرصت دانشجویان امیرکبیر برای شرکت در مراسم دانشجوی نمونهدانشجویان دانشگاه صنعتی‌امیرکبیر برای شرکت درنوزدهمین دوره انتخاب دانشجوی نمونه کشوری سال 1393 تا 2 اسفند فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اطلاعیه ای اعلام کرد دانشجویان متقاضی شرکت در فرآیند نوزدهمین دوره انتخاب دانشجوی نمونه کشوری سال 1393، با توجه به اینکه فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه کشوری طی دو مرحله انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاهی و پس از آن انتخاب دانشجوی نمونه کشوری از بین برگزیدگان مرحله اول، انجام می گیرد، دانشجویان متقاضی شرکت در مرحله اول (انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاهی) می توانند حداکثر تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 2اسفند 93 با تکمیل فرم مربوطه از طریق لینک زیر، اقدام به ثبت نام کنند.
اطلاعات و مستندات ارائه شده دانشجویان در فرم فوق مطابق آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه بررسی شده و برگزیدگان این مرحله جهت شرکت در رقابت مرحله دوم (انتخاب دانشجوی نمونه کشوری) به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی می شوند.
گفتنی است در صورت عدم ارائه مستندات موردنیاز هر بخش، امتیاز مربوطه به دانشجو تعلق نمی گیرد.