اخبار


فهرست منابع سئوالات کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ منتشر شدفهرست منابع سئوالات کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فهرست منابع سئوالات آزمون سراسری شامل دروس عمومی، دروس تخصصی گروه علوم ریاضی، گروه علوم تجربی و گروه علوم انسانی است.

الف ـ دروس عمومی

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

۱- زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی (۲)

۲۲۰/۱

دوم

۹۳

کلیه رشته ها

ادبیات فارسی (۳)

۲۴۹/۱

سوم

۹۴

کلیه رشته­ ها غیر از علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی عمومی

۲۸۳/۱

پیش‌دانشگاهی

۹۵

کلیه رشته ها

ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی)

۲۴۹/۲

سوم

۹۴

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی)

۲۴۹/۴

سوم

۹۴

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی)

۲۴۹/۳

سوم

۹۴

کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)

۲- عربی

عربی ۲ (غیر از علوم انسانی)

۲۲۴/۱

دوم

۹۳

کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)

عربی ۲ ( علوم انسانی)

۲۲۴/۲

دوم

۹۳

مخصوص علوم انسانی

عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی)

۲۵۴/۱

سوم

۹۴

کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)

عربی ۳ (علوم انسانی)

۲۵۴/۲

سوم

۹۴

مخصوص علوم انسانی

۳- فرهنگ و معارف اسلامی

قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی)

۲۲۲

دوم

۹۳

کلیه رشته­ ها

قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی)

۲۵۱

سوم

۹۴

کلیه رشته­ ها

معارف اسلامی (دین و زندگی)

۲۸۵/۱

پیش ­دانشگاهی

۹۵

کلیه رشته­ ها

۴- زبان انگلیسی

انگلیسی ۳

۲۵۲/۱

سوم

۹۴

کلیه رشته­ ها

انگلیسی ۱ و ۲

۲۸۴/۱

پیش‌دانشگاهی

۹۵

کلیه رشته ­ها

ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

۱- ریاضیات

هندسه ۱

۲۳۳/۲

دوم

۹۳

آمار و مدلسازی

۲۳۴/۳

دوم

۹۳

هندسه ۲

۲۵۸/۴

سوم

۹۴

ریاضیات ۲

۲۳۴/۲

دوم

۹۳

حسابان

۲۵۸/۱

سوم

۹۴

جبر و احتمال

۲۵۸/۲

سوم

۹۴

هندسه تحلیلی و جبر خطی

۲۹۴/۱

پیش‌دانشگاهی

۹۵

حساب دیفرانسیل و انتگرال

۲۹۵/۱

پیش‌دانشگاهی

۹۵

ریاضیات گسسته

۲۹۶/۱

پیش‌دانشگاهی

۹۵

۲- فیزیک

فیزیک ۱ و آزمایشگاه

۲۰۶/۲

اول

۹۲

فیزیک ۲ و آزمایشگاه

۲۲۶/۲

دوم

۹۳

فیزیک ۳ و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)

۲۵۶/۴

سوم

۹۴

فیزیک (ویژه ریاضی)

۲۹۳/۲

پیش‌دانشگاهی

۹۵

۳- شیمی

شیمی ۲ و آزمایشگاه

۲۲۷/۱

دوم

۹۳

شیمی ۳ و آزمایشگاه

۲۵۷/۱

سوم

۹۴

شیمی

۲۸۹/۱

پیش‌دانشگاهی

۹۵

ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

۱- زمین­شناسی

زمین شناسی

۲۶۲/۱

سوم

۹۴

علوم زمین

۲۹۱/۱

پیش‌دانشگاهی

۹۵

۲- ریاضیات

هندسه ۱

۲۳۳/۲

دوم

۹۳

ریاضیات ۲

۲۳۴/۲

دوم

۹۳

آمار و مدلسازی

۲۵۸/۵

سوم

۹۴

ریاضیات ۳ (ویژه علوم تجربی)

۲۵۸/۳

سوم

۹۴

ریاضیات عمومی ۱ و ۲

۲۹۲/۱

پیش‌دانشگاهی

۹۵

۳- زیست شناسی

زیست­ شناسی و آزمایشگاه ۱

۲۳۱/۱

دوم

۹۳

زیست­ شناسی و آزمایشگاه ۲

۲۶۱/۱

سوم

۹۴

زیست­ شناسی

۲۹۰/۲

پیش‌دانشگاهی

۹۵

۴- فیزیک

فیزیک ۱ و آزمایشگاه

۲۰۶/۲

اول

۹۲

فیزیک ۲ و آزمایشگاه

۲۲۶/۲

دوم

۹۳

فیزیک ۳ و آزمایشگاه (علوم تجربی)

۲۵۶/۳

سوم

۹۴

فیزیک (علوم تجربی)

۲۸۸/۱

پیش‌دانشگاهی

۹۵

۵- شیمی

شیمی ۲ و آزمایشگاه

۲۲۷/۱

دوم

۹۳

شیمی ۳ و آزمایشگاه

۲۵۷/۱

سوم

۹۴

شیمی

۲۸۹/۱

پیش­دانشگاهی

۹۵

دـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

۱- ریاضیات

ریاضیات ۱

۲۱۱/۱

اول

۹۲

آمار و مدلسازی

۲۳۴/۳

دوم

۹۳

ریاضی(ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف‌اسلامی)

۲۵۸/۶

سوم

۹۴

ریاضی پایه

۲۹۲/۲

پیش‌دانشگاهی

۹۵

۲- اقتصاد

اقتصاد

۲۴۰/۱

دوم

۹۳

۳- زبان و ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱

۲۴۶/۱

دوم

۹۳

تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲

۲۷۶/۱

سوم

۹۴

آرایه­ های ادبی

۲۸۰/۱

سوم

۹۴

ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی

۲۸۳/۴

پیش‌دانشگاهی

۹۵

۴- زبان عربی

عربی ۲ (ویژه علوم انسانی)

۲۲۴/۲

دوم

۹۳

عربی ۳ (ویژه علوم انسانی)

۲۵۴/۲

سوم

۹۴

عربی

۳۱۶/۱

پیش‌دانشگاهی

۹۵

۵- تاریخ

تاریخ ایران و جهان ۱

۲۳۵/۴

دوم

۹۳

تاریخ ایران و جهان ۲

۲۷۱/۳

سوم

۹۴

تاریخ شناسی

۳۰۲/۱

پیش‌دانشگاهی

۹۵

۶- جغرافیا

جغرافیای ۱

۲۲۵/۲

دوم

۹۳

جغرافیای ۲

۲۷۱/۴

سوم

۹۴

جغرافیا

۲۹۷/۲

پیش‌دانشگاهی

۹۵

۷- علوم اجتماعی

جامعه ­شناسی ۱

۲۴۳/۱

دوم

۹۳

جامعه شناسی ۲

۲۸۱/۱

سوم

۹۴

علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی)

۳۰۰/۱

پیش‌دانشگاهی

۹۵

۸- فلسفه

فلسفه

۲۷۷/۱

سوم

۹۴

فلسفه (آشنایی با فلسفه /اسلامی)

۳۱۷/۱

پیش‌دانشگاهی

۹۵

۹- منطق

منطق

۲۷۷

سوم

۹۴

۱۰- روان­شناسی

روان­شناسی

۲۶۸/۱

سوم

۹۴