اخبار


موافقت وزارت علوم با ایجاد ۴ رشته جدید در دانشگاه خلیج فارسدو رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دو رشته در مقطع کارشناسی به رشته های دانشگاه خلیج فارس اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با موافقت دفتر گسترش آموزش عالی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دانشگاه خلیج فارس برای اولین بار در رشته های روانشناسی، شهرسازی در مقطع کارشناسی و مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد در مهر ماه سال جاری دانشجو می پذیرد.
منبع: خبرگزاری مهر