اخبار


پذیرش دانشجوی دكتری فلسفه تحلیلی در پژوهشگاه دانش های بنیادیپژوهشكده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ تعداد چهار نفر دانشجوی دكتری می‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی دانشجویانی كه در کدرشته گروه فلسفه آزمون دکتری اسفند ماه سال ۹۴ شركت كرده‌اند و مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، می‌توانند در آزمون پژوهشكده فلسفه تحلیلی ثبت‌نام كنند. با توجه به اینكه كدرشته فلسفه تحلیلی در دفترچه شماره دو ذكر نشده است، پژوهشكده فلسفه تحلیلی مستقیما اسامی متقاضیان را به سازمان سنجش اعلام خواهد كرد. مواد و زمان آزمون‌ پژوهشكده فلسفه تحلیلی به زودی اعلام خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر