بانک تست GMAT

مقطع: کارشناسی ارشد
رشته مدیریت کسب و کار
كتاب بانک تست GMAT (جی مت)شامل 2000 سؤال چهارگزينه‌اي مي‌باشد كه در 50 آزمون 40 سؤالي (همانند آزمون اصلي) دسته‌بندي شده‌اند. سؤالات با تجزيه و تحليل دقيق آزمون‌هاي گذشته و همچنين با توجه به‌ رويكرد احتمالي آزمون‌ِ سال‌هاي آينده، طراحي شده‌اند.
مشاهده توضیحات کامل
شابک: 0
تعداد صفحات: 746
نوبت چاپ: 9
تاریخ چاپ: 1398
مولف : مهندس حسین نامی

برای دانلود رایگان کتاب بانک تست GMAT مدرسان شریف (بخشی از کتاب) برروی لینک زیر کلیک نمایید. دانلود قسمتی از کتاب نوع فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
قیمت: روی جلد 180,000 تومان خرید از فروشگاه آنلاین(همراه با تخفیف): 162,000 تومان جهت خرید آنلاین اینجا کلیک کنید
مقدمه کتاب
فهرست کتاب
دانلود فایل های ضمیمه
رفع اشکالات درسی
نظرات شما

با توجه به گنجاندن درس »استعداد تحصيلي« به عنوان يكي از دروس امتحاني براي تمامي گروههاي آزمايشي در آزمون دكتري نيمه متمركز و تأثير به سزاي آن در قبولي داوطلبان، همچنين نبود هيچ منبع معتبر و كامل در اين زمينه، كتاب حاضر براي تمامي فارغالتحصيلان كارشناسي ارشد كه قصد شركت در آزمون دكتري را دارند، تهيه و ارائه شده است. در اين كتاب با توجه به نوع سؤالات در تمام گروههايآزمايشي سعي شده با توجه به اهميت و نوع مباحث، مطالب آموزشي مناسب از كتابهاي داخلي و خارجي گردآوري شود. نمونهي نزديك به اين سؤالات درآزمونهاي كارشناسي ارشد داخل كشور در »مجموعه مديريت اجرايي« حدود  17سال قدمت دارد. البته تفاوتهايي در اين زمينه وجود دارد، مثلاً در آزمونهاي كارشناسي ارشد، قسمت تصحيح جملات وجود دارد، ولي درآزمون دكتري از اين قسمت هيچ سؤالي مطرح نميشود و به عنوان تفاوتي ديگر در آزمونهاي كارشناسي ارشد، مبحث »كفايت دادهها« همواره  10سؤال ثابت دارد، اما در آزمون دكتري، از اين مبحث هيچ سؤالي مطرح نميشود و در عوض »سؤالات تحليلي« كه در آزمونهاي كارشناسي ارشد، با توجه به سليقه طراحان ممكن است هر چند سال يكبار طرح شود، در تمام گروههاي دكتري،  25درصد سؤالات را به خود اختصاص ميدهد. به طور كلي در تمام گروههاي آزمايشي به غير از آزمون گروه فني و مهندسي، در آزمون دكتري سالهاي اخير تركيب سؤالات به شكل زير بود:در اين كتاب، متن درس با زباني ساده و روان به همراه مثالهاي متعدد، نگارش شده و سعي شده داوطلبان با هر سطحي بـه تسلط كامل درآن مبحث برسند. براي تمرين بيشتر داوطلبان برخي از سؤالات كارشناسي ارشد مجموعه مديريتاجرايي كه با آزمون دكتري مرتبط بودند، ارائه شده است. سؤالات مختلف دكتري سالهاي  1390تا  1398تمام گروهها به جز گروه فني و مهندسي در متن كتاب و در فصول مربوطه آورده شده است. سؤالات دكتـري دو گـروه علـوم پايـه و علـوم انسـاني سـال  1401و  1402در پايان كتاب ارائه شده است. همچنين سؤالات دكتري سالهاي  1395تا  1400گـروههـاي علـوم انسـاني وعلوم پايه و همچنين سؤالات گروههاي مختلف از سال  1395تا  1402به صورت جداگانـه در وبسـايت www.h-nami.irهم ارائه شده است. در پايان، با وجود تمامي تلاشهاي شبانهروزي كه در تدوين و تأليف اين كتاب انجام شده، ممكن است اشـكالاتي در كتـاب باشد؛ لذا از خوانندگان گرامي اين كتاب تقاضا دارم در صورتي كه نظر و پيشـنهاد سـازندهاي دارنـد، از طريـق وبسـايت شخصي اينجانب به آدرس  www.h-nami.irاطلاع دهند. در ضمن در اين وب سايت پشتيباني و رفع اشكال درسـي نيـز صورت ميگيرد.

سال  95سال  96سال  97سال  98سال  99سال  1400سال  1401سال 1402


.1حل مسأله  .2استدلال منطقي  .3سؤالات تحليلي  .4درك مطلب


7سؤال  7سؤال  8سؤال  8سؤال


7سؤال  7سؤال  8سؤال  8سؤال


7سؤال  7سؤال  8سؤال  8سؤال


7سؤال  7سؤال  8سؤال  8سؤال


7سؤال  7سؤال  8سؤال  8سؤال


7سؤال  7سؤال  8سؤال  8سؤال


7سؤال  7سؤال  8سؤال  8سؤال


7سؤال  7سؤال  8سؤال  8سؤال
آزمون شماره (1).............................. 1

پاسخنامه آزمون شماره (1)..................... 7

آزمون شماره (2)............................. 15

پاسخنامه آزمون شماره (2).................... 21

آزمون شماره (3)............................. 30

پاسخنامه آزمون شماره (3).................... 36

آزمون شماره (4)............................. 45

پاسخنامه آزمون شماره (4).................... 51

آزمون شماره (5)............................. 59

پاسخنامه آزمون شماره (5).................... 65

آزمون شماره (6)............................. 73

پاسخنامه آزمون شماره (6).................... 79

آزمون شماره (7)............................. 88

پاسخنامه آزمون شماره (7).................... 94

آزمون شماره (8)............................ 103

پاسخنامه آزمون شماره (8)................... 109

آزمون شماره (9)............................ 117

پاسخنامه آزمون شماره (9)................... 123

آزمون شماره (10)........................... 131

پاسخنامه آزمون شماره (10).................. 137

آزمون شماره (11)........................... 146

پاسخنامه آزمون شماره (11).................. 152

آزمون شماره (12)........................... 161

پاسخنامه آزمون شماره (12).................. 167

آزمون شماره (13)........................... 175

پاسخنامه آزمون شماره (13).................. 181

آزمون شماره (14)........................... 189

پاسخنامه آزمون شماره (14).................. 195

آزمون شماره (15)........................... 205

پاسخنامه آزمون شماره (15).................. 212

آزمون شماره (16)........................... 222

پاسخنامه آزمون شماره (16).................. 228

آزمون شماره (17)........................... 237

پاسخنامه آزمون شماره (17).................. 243

آزمون شماره (18)........................... 253

پاسخنامه آزمون شماره (18).................. 258

 

آزمون شماره (19)........................... 267

پاسخنامه آزمون شماره (19).................. 273

آزمون شماره (20)........................... 283

پاسخنامه آزمون شماره (20).................. 289

آزمون شماره (21)........................... 299

پاسخنامه آزمون شماره (21).................. 305

آزمون شماره (22)........................... 314

پاسخنامه آزمون شماره (22).................. 320

آزمون شماره (23)........................... 330

پاسخنامه آزمون شماره (23).................. 336

آزمون شماره (24)........................... 346

پاسخنامه آزمون شماره (24).................. 352

آزمون شماره (25)........................... 362

پاسخنامه آزمون شماره (25).................. 368

آزمون شماره (26)........................... 377

پاسخنامه آزمون شماره (26).................. 382

آزمون شماره (27)........................... 390

پاسخنامه آزمون شماره (27).................. 396

آزمون شماره (28)........................... 403

پاسخنامه آزمون شماره (28).................. 410

آزمون شماره (29)........................... 418

پاسخنامه آزمون شماره (29).................. 424

آزمون شماره (30)........................... 432

پاسخنامه آزمون شماره (30).................. 438

آزمون شماره (31)........................... 446

پاسخنامه آزمون شماره (31).................. 452

آزمون شماره (32)........................... 460

پاسخنامه آزمون شماره (32).................. 466

آزمون شماره (33)........................... 474

پاسخنامه آزمون شماره (33).................. 480

آزمون شماره (34)........................... 488

پاسخنامه آزمون شماره (34).................. 494

آزمون شماره (35)........................... 501

پاسخنامه آزمون شماره (35).................. 507

آزمون شماره (36)........................... 515

پاسخنامه آزمون شماره (36).................. 521

 

آزمون شماره (37)........................... 529

پاسخنامه آزمون شماره (37).................. 535

آزمون شماره (38)........................... 543

پاسخنامه آزمون شماره (38).................. 549

آزمون شماره (39)........................... 557

پاسخنامه آزمون شماره (39).................. 563

آزمون شماره (40)........................... 571

پاسخنامه آزمون شماره (40).................. 577

آزمون شماره (41)........................... 585

پاسخنامه آزمون شماره (41).................. 591

آزمون شماره (42)........................... 600

پاسخنامه آزمون شماره (42).................. 606

آزمون شماره (43)........................... 615

پاسخنامه آزمون شماره (43).................. 621

آزمون شماره (44)........................... 630

پاسخنامه آزمون شماره (44).................. 636

آزمون شماره (45)........................... 646

پاسخنامه آزمون شماره (45).................. 652

آزمون شماره (46)........................... 662

پاسخنامه آزمون شماره (46).................. 668

آزمون شماره (47)........................... 679

پاسخنامه آزمون شماره (47).................. 685

آزمون شماره (48)........................... 695

پاسخنامه آزمون شماره (48).................. 701

آزمون شماره (49)........................... 712

پاسخنامه آزمون شماره (49).................. 718

آزمون شماره (50)........................... 728

پاسخنامه آزمون شماره (50).................. 734

کفایت داده
 • فائزه پودینه
در ازمون ۴۱ از کتاب ۵۰ ازمون
در سوال ۳۰ کتاب گزینه ۴ رو علامت زده
داده ی شماره یک بنابر خطوط مماس بردایره کافی نیست؟؟
چون اگر خطوط مماس بردایره رو از نقطه شروع تا برخورد با دایره دو به دو برابر بگیریم درنهایت فقط به ضلع bc نیاز داریم تا به جواب برسیم
با سلام، چون وضعیت DE مشخص نیست نمی توان با داده ی I پاسخ داد.مکان E و D می تواند روی اضلاع AB و AC جا به جا شود. ایراد وارد نیست و پاسخ همان گزینه 4 است.
اشكال در پاسخنامه
 • kiana
سلام. آزمون ٣٣ سوال ٢٧ داده ي اول هم كافيه. چون باقيمانده ي ٤٥ بر x+y ،يعني ٩ و ٣ ،ميشه صفر به هرحال. درست نميگم؟
باسلام، بله حق با شماست. جواب صحیح گزینه 3 است.
ایراد
 • عطا محمدیان
در سوال 38 آزمون 8, گزینه 3 که نوشته شده حقوق های خود اشتباه نیست؟ نباید طبق مطابقت نهاد و ضمیر شکل درست حقوق های خودشان باشه؟
باسلام، البته این مطلب شما هم تا حدودی درست است. ولی گزینه 3 به دلیل حقوق های به عنوان تله تستی قرار داده شده بود تا دانشجو بداند جمع جمع «حقوق» اشکال ندارد. گزینه 2 غلط قطعی است و گزینه 3 درصورتی که خودشان نوشته شده بود بهتر است.
50 ازمون جی مت ازمون 29 ام سوال اول
 • امیرحسین زعفرانی
با سلام استاد در کتاب بانک تست جیمت شما ازمون 29 سوال اول در پاسخنامه اش در 8حالت اول حالت هایی که نوشته اید تنها لوزی ایجاد می شود و در 4 حالت بعدی مربع ایجاد می شود
و پاسخ 4 باید باشد به نظرم
لطفا بررسی نمایید
باسلام، شما دچار این سوء تفاهم شده اید که فکر می‌کنید منظور از 2 حالت اول این است که xها 6 و yها 8 هستند ( و برعکس) که تشکیل لوزی می‌دهد، ولی منظور راه حل از این قسمت را باید اینگونه نگاه کنید که، اول نقطه (8,6) را به عنوان یک راس کناری راس مبدا در نظر بگیرید. در این حالت یک مربع به ضلع 10 و رئوس صحیح دارید. حالا همین مربع را اندکی در جهت مثلثاتی بچرخانید و به نقطه ی (6,8) برسید. این مربع هم این شرایط را دارد. همین کار را ادامه دهید تا راس A به نقاط (6,8- ) ، (8,6- ) ، (6-, 8- ) ، (8-,6-) ، (8-,6) و (6-,8) برسید. همانطور که میبینید منظور از 8 حالت مورد اشاره انتخاب این 8 نقطه به عنوان یک راس کناری راس مبدا است.
مشکل
 • مهدی اناری
سلام.در ازمون4 سوال 30 هرکدوم از داده ها به تنهایی در حل مساله جواب میده در حالی ک در حل ذکر شده فقط یکی از دو داده.لطفا بررسی شود
سلام،لطفا با ذکر دلیل بفرمایید .
استدلال منطقی
 • احساس موسوی
با سلام و خسته نباشید و تشکر
در آزمون 13 تست 16 گزینه 3 چرا درست نیست؟ چون مشخصاً در مورد دریای شمال است ولی گزینه 2 در مورد کل محیط زیست است من برداشت کردم که گزینه 3 باید درست باشد. ممنون از توضیح تون
سلام،ممنون از شما.شاید به جای استفاده از فاضلاب ،آلاینده ها تعبیر دقیق تری بود.ولی اساساً ضمن اینکه سوال ،سوال با کیفیتی نیست اما به هر ترتیب همان گزینه 2 پاسخ صحیح است. به کلمات زیست محیطی و ممانعت اگر دقت بیشتری کنید گزینه 2 را انتخاب می کنید.در واقع اگر بخواهم به بیان ساده تر بگویم،صحبت از این است که در کنترل آلاینده ها شلوغ کاری نکنیم و نخواهیم جلوی همه آنها را بگیریم(برخورد صفر و یکی).سوال خواسته کدام گزینه به این برخورد مطلق کمک می کند که گزینه 2 همین کار را می کند و می گوید آلاینده (فاضلاب) که به محیط زیست آسیب می رساند را بگیریم نه اینکه مثل گزینه 3 برخورد مطلق کرده(کنترل شدیدتر) و جلوی تمام آن را بگیریم.فکر میکنم به کلمه ممانعت دقت نکرده اید.موفق باشید
کفایت داده
 • حمید
با سلام و خسته نباشید
در آزمون دوم بانک تست gmat قسمت کفایت داده تست 21
سوال پرسیده چند نفر به مرحله نهایی رفتند.
طبق داده ی 1 ما میدانیم که اون 5 نفری که هر دو ویژگی رو دارند به مرحله نهایی رفتند ولی نمیدونم از بین بقیه آیا کسی رفتند یا نه.
طبق داده ی 2 میدونیم از بین صرفا قدبلند ها هیشکی نرفته. ولی باهم به داده ها نگاه کنیم باز نمیفهمیم که از بین صرفا چشم رنگی ها نیز کسی به مرحله نهایی رفته یا نه.
پس در کل به جواب سوال نمیرسیم پس گزینه 4 درسته.
این استدلال منه. نظر شما چیه در این مورد؟
ممنونم از وقتی که به ما اختصاص میدید. یاعلی
سلام،ممنونم.به صورت سوال در داده‌ی اول، کلمه‌ی "صرفا" اضافه کنید.موفق باشید
کفایت داده
 • محمدامین ظریفی
سلام و خسته نباشید
استاد آزمون اول سوال 23 (چاپ اول-زمستان 94/ صفحه4)
داده ی دوم کفایت میکنه اگه ءM روی ضلع AB باشه...
اگر نیست، یعنی انقدر نباید به شکل ها اعتماد کرد؟:))
سلام،ممنونم.الان M روی ضلع AB است دیگه..متوجه منظورتان نمیشوم!خلاف این نکته ذکر نشده که نقطه M روی ضلع AB نیست.از طرفی توجه به صورت سوال این نکته رو واضح می کند که M روی AB هست،مخصوصا جمله بندی داده اول.
درک مطلب
 • علیرضا اسفندیاری
سلام استاد خسته نباشید.
استاد من نفهمیدم بالاخره توی درک مطلب یا حتی بعضا استدلال باید ملّا لغت وارانه بررسی کنیم یا تا حدودی کلی ؟ الان توی آزمون بیست و سوم سوال ۳۴ گزینه ی ۲ رو بخاطر واژه ی سیاست حذف کردیم. ولی تو سوال ۳۱ گزینه ی ۳ گفته فرایند "تثبیت" قیمت نه قیمت گذاری. و گزینه ۴ هم به قیمت گذاری اشاره کرده اما جواب نیست. درسته اول پاراگراف دوم به تثبیت اشاره ای شده اما اینکه این ۲تا کلمه برابرن رو میشه نتیجه گرفت ؟ درکل کجا باید به لغات گیر بدیم و کجا گیر ندیم ! ؟ ببخشید طولانی شد. با تشکر از زحماتتون.
سلام،در مورد سوال 34 با خواندن خود گزینه 2 در همان اول باید رد کرد چرا که اعتراض علیه یک محصول بی معناست و همانطور که در متن گفته شده است،علیه سیاست ها اعتراض داشتند.در واقع باید در این جا به مفاهیم توجه کرد نه کلمات.در سوال 31 در طول متن می بینیم که کلمات (قیمت گذاری) و (تثبیت قیمت) به جای یکدیگر به کار رفته اند(هرچند دارای مفاهیم متفاوتی هستند).
تصحیح جمله
 • سید محمد محمدی
با سلام
در آزمون12 بانک جیمت سوال آخر ، هم عبارت "هرازگاهی" و هم "پیاده کردن در معنای اجرا کردن" جزو موارد نباید بنویسیم در کتاب اصلی آمده! ملاک و معیار برای انتخاب مورد دوم به عنوان گزینه صحیح چه بوده است؟
سلام،چون هر از گاهی در یکی از کتابهای مرجع ،غلط گرفته شده در کتاب آورده شده است.این تست خالی از اشکال نیست و می توان هر دو را غلط گرفت.موفق باشید
کفایت داده
 • علیرضا اسفندیاری
سلام استاد وقت بخیر. سال نو با تاخیر مبارک. ببخشید تو پیام قبلی یادم رفت تبریک بگم.
استاد سوال ۲۳ آزمون ۲۲ام نمیتونیم بگیم رابطه کاهش هزینه رابطه خطی هست وهزینه آخرین تن رو نصف کنیم ؟ اینطوری استدلال کنیم که چون چند تن قبل هم با همون نسبت کم میشدن بگیم رابطه خطیه. یا اینکه بگیم ماهیت دونه ی گندم که توی همه تن ها ثابته پس چه ی گرمش چه ۲ گرمش با همون نسبت کم میشه؟
سلام،ممنونم.ممکنه این طور به نظر برسه که رابطه خطی برقراره ولی فقط به نظر می رسه!.صرفا اطلاعات راجع به هر تن و هر 200 کیلوگرم را داریم و نه اطلاعات دیگری و تا صورت سوال عنوان نکند که رابطه خطی است،نباید خطی در نظر گرفته شود.
کفایت داده
 • علیرضا اسفندیاری
سلام استاد خسته نباشید .
سوال ۲۱ آزمون ۲۰ داده ی دوم، میشه ۲تا مثلث با مساحتهای مختلف براش بگید؟
سلام،ممنون.مثلی با اضلاع 3،4،5 و مثلثی با اضلاع 2/2√5 ، 2/2√5و 5.
سوال روي جلد كتاب
 • جواد اخلاقي
سلام جناب مهندس نامي
با تشكر از زحمات جنابعالي در راهنمايي كامل در همه زمينه ها، لطفا روش حل سوال روي جلد كتاب بانك تست GMAT چاپ 1394 را بفرمائيد.
سلام،ممنون از شما.این سوال در آزمون 50 کتاب موجود است.سوال اول حل مساله.موفق باشید
کفایت
 • حمید علیپور
سلام
سوال29 ازمون 7
برای تایید کفایت داده 2 شما اومدین فقط تعداد سبد ها رو 20 گرفتین
اما تو سوال گفته در هر سبد حداقل یک است و داده 2 گفته اگه دوبرابر کنیم دگ هر سبد حداقل یک پرتغال نداشته باشد. از 11 تا 20 تعداد سبدها میتونه متغییر باشه چرا فقط 20 ؟؟!!!!!
ممنون میشم جواب بدین
سلام،طبق صورت سوال باید بتوانیم 20 پرتقال را به طور مساوی بین سبدها تقسیم کنیم.پس تعدادسبدها باید 20 یا 10 یا 4 یا 5 یا 1 باشد.اعداد11 تا 19 امکان ندارد.
کفایت
 • حمید علیپور
سلام استاد در سوال 22 ازمون 29 صفحه 421
در قسمت پاسخ فرض یک رو کفایتش رو تایید کردین اما اگرا y رو ما منفی یک بگیریم فرض کفایت رد میشه
من جواب من گزینه دو است
ممنون میشم توضیح بدین
سلام،منظور عدد طبیعی y است.موفق باشید
تصحیح جملات
 • حمید علیپور
سلام استاد سال نو مبارک
سوال 37 صفحه 288 - 50 ازمون
گزینه 1 "است" نباید به قرینه لفظی حذف شود؟؟!!چرا؟
سلام،سال نو شما هم مبارک. کلمه "است" اول پایه گذاری شده است می تواند به قرینه لفظی حذف شود ولی حذف نکردنش مشکلی ایجاد نمی کند.در واقع حذف اشتباه به قرینه است که مشکل ایجاد می کند ولی اگر حذف اتفاق نیفتد مشکلی نیست.پاسخ همان که در کتاب است،گزینه 3 به علت گرته برداری گزینه غلط است.موفق باشید
ازمون اول سوال ۲۱
 • نیما صیرفی نژاد
اگر مربع ۳در۳ یا ۵ در ۵ بود باید چه کار میکردیم؟
سلام
سال نو مبارک
این مربع ۴ در ۴ تنها مربع وفقی است؟ برای ساخت بقیه۴ در ۴ ها باید چه کار کرد؟
سلام،سال نو شما هم مبارک.راه حل ارائه شده برای ساختن مربع وقفی ،فقط برای حالت 4* 4 کاربرد دارد.در سایر حالات باید با نامگذاری خانه های خالی جدول و استفاده از دستگاه چند معادله چند معادله چند مجهول مساله را حل کنید.واضح است که مربع های 5*5 یا بزرگتر قابل ارائه در یک آزمون با زمان محدود نیستند.مربع 3*3 ر با استفاده از دستگاه حل کنید،البته این حالت هم بیش از حد ساده می شود.
داده 2 کافی نیست؟
 • مانی
سلام استاد بزرگوار. صفحه 134 آزمون 10.سوال 26.
تو این سوال اگه داده دوم رو هردوطرف رو به توان 2 برسونیم.و بعدش تعیین علامت کنیم.به عبارت x>3 میرسیم.که یک داده کافی است.الان کار من اشتباه بوده؟؟ممنونم
سلام،وقتی تعیین علامت می کنیم به عبارت X>3 یا X<3 می رسیم.در علامت دارید اشتباه می کنید.موفق باشید.