ریاضیات عمومی (ویژه مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی)

مقطع: کارشناسی ارشد
رشته های مدیریت، اقتصاد و حسابداری
يادگيري اين درس مبتني بر فهم دقيق مطالب و حل مسائل متنوع مي‌باشد. دراين كتاب تلاش شده كه با روان بيان كردن مطالب، تنوع تست و مثال اهداف فوق بطوركامل دنبال شوند.
مشاهده توضیحات کامل
شابک: 978-622-07-0079-1
تعداد صفحات: 508
نوبت چاپ: 26
تاریخ چاپ: 1402
مولف : مهندس حسین نامی

برای دانلود رایگان کتاب ریاضیات عمومی (ویژه مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی) مدرسان شریف (بخشی از کتاب) برروی لینک زیر کلیک نمایید. دانلود قسمتی از کتاب نوع فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
قیمت: روی جلد 4,950,000 تومان خرید از فروشگاه آنلاین(همراه با تخفیف): 4,455,000 تومان جهت خرید آنلاین اینجا کلیک کنید
مقدمه کتاب
فهرست کتاب
دانلود فایل های ضمیمه
رفع اشکالات درسی
نظرات شما

;افزايش روزافزون فارغالتحصيلان دورههاي كارشناسي و اشتياق آنها براي ورود به دورههاي كارشناسـيارشـد و كمبود كتب آمادگي مناسب آزمونهاي كارشناسي ارشد هدف اصلي نگارش اين كتاب ميباشد.

>

با توجه به اينكه درس »رياضي عمومي« معمولاً در سال اول تحصيلي توسط دانشـجويان دورههـاي كارشناسـي گذرانده ميشود و پس از گذشت دو سال از آن مطالب فرا گرفته شده تقريباً به فراموشي سپرده شـده، لـذا كتـاب بـا نگارش ساده و اجتناب از بيان مطالب غيرضروري )اثبات فرمولها و …( سعي بر ايـن داشـته كـه دانشـجويان جهـت موفقيت در آزمون كارشناسي ارشد در كمترين زمان بهترين نتيجهگيري را داشته و ديگر نيازي به مراجعه به كتب ديگر نداشته باشند. از ويژگيهاي بارز اين كتاب نسبت به ديگر كتب موجود در اين زمينه موارد زير را ميتوان نام برد:(1مطالب به صورت خلاصه و فرمولبندي شده و حتيالمقدور حل مسائل با روشهاي تستي بيان گرديده است.(2هر فصل كتاب بهصورت ميكروطبقهبندي تنظيم شده است. به اين مفهوم كه هر فصل به زيربخشهايي تحت عنـوان »درسنامه« تقسيم شده و پس از آموزش و توضيحات كامل، مثالهاي تأليفي و تستهاي منتخب آزمونهاي كارشناسي ارشد و دكتري ساليان گذشته )با تأكيد بر چند سال اخير( آورده شده است. اين روش ذهن را بسيار مـنظم كـرده و اشـتياق يادگيري را بالاتر ميبرد.(3كتاب مبتني بر حل مسأله و ارائه تستهاي متنوع و جالب جهت ايجاد تبحر در حل سؤال است و بياغراق ميتـوان گفت كمتر سؤالي ممكن است در آزمونهاي آينده طرح شود كه عين يا شبيه آن در اين كتاب نباشد! ضـمن ايـنكـه از حيث تعداد مثالهاي متنوع حل شده نيز ميتوان كتاب را در بين كتب حال حاضر بينظير دانست.(4براي داوطلباني كه نياز به تمرين بيشتر دارند، سؤالات و پاسخهاي تشريحي اضـافي )چـه سـؤالات تـأليفي و چـه سؤالات كنكور ساليان گذشته( بر روي سايت www.modaresanesharif.ac.irقرار داده شده است كه مـيتواننـد بـه صورت رايگان آن را دانلود نمايند.(5در متن كتاب سؤالات تأليفي در كنار سؤالات كنكور 1380تا 1398گنجانده شده است. سـعي شـده سـؤالات شـبيه و تكراري ساليان گذشته خيلي در متن نباشد، تا خواننده خسته نشود و در عوض سؤالات آموزشي و مهم گلچين شود.(6با توجه به اينكه كتاب حاضر براي داوطلبان 3رشتهي حسابداري، مديريت و اقتصاد جمعآوري شده، از بعضي فصول صرفاً براي داوطلبان رشتهي اقتصاد سؤال طرح ميشود، در ابتداي هر فصل اين موضوع يادآوري شده تا داوطلبـان دو رشتهي حسابداري و مديريت وقت خود را به مطالعهي فصول مهمتر اختصاص دهند.(7در پايان كتاب سؤالات كارشناسي ارشد و دكتري سه رشته مديريت، حسابداري و اقتصاد سال 1401و 1402به طـور كامل آورده شده است تا خواننده جديدترين سؤالات را يكجا ببيند و بتواند ديدگاه مناسبي از بارمبندي و مطالب مدنظر طراحان داشته باشد. ضمناً به دليل گران شدن كاغذ و افزايش قيمت كتاب، پاسخ تسـتهـاي سـالهـاي 1399و 1400 از كتاب حذف شده و داوطلبان ميتوانند پاسخهاي آن را از وب سايت زير به صورت رايگان دانلود نمايند. با توجه به اينكه هيچ تأليفي خالي از اشكال نيست، لذا از همه استادان و دانشجويان تقاضا دارم، اشـكالات ايـن كتاب را از طريق وب سايت www.modaresanesharif.ac.irاطلاع دهند؛ در ضمن در اين وب سايت پشتيباني و رفع اشكال درسي نيز صورت ميگيرد. در خاتمه جا دارد از خانم فاطمه هليلي كه تايپ و صفحهآرايي ايـن مجموعـه را بـه عهده داشتند، نهايت سپاسگزاري را داشته باشم.</p>

فصل اول: يادآوري

توان................................................ 1

راديكالها........................................... 1

قضاياي راديكالها.................................... 1

اتحادهاي جبري....................................... 3

تجزيه عبارتهاي جبري................................. 3

گويا كردن مخرج كسرها................................ 4

بدست آوردن بزرگترين مقسوم عليه مشترك (ب . م . م) و كوچكترين مضرب مشترك (ك . م . م) دو يا چند عبارت (عدد)........ 4

معادلات و نامعادلات................................... 5

معادله يك مجهولي درجه اول........................... 5

تعيين علامت عبارت درجه اول .................. 5

نامعادله درجه اول................................... 5

معادله درجه دوم..................................... 6

تشكيل معادله درجه دومي كه دو ريشه آن معلوم است...... 6

رابطه بين ريشه‌هاي معادله............................ 6

تعيين علامت عبارت  ....................... 7

محاسبه باقيمانده چند جمله‌اي بر.... 8

مثلثات.............................................. 8

نسبت‌هاي مثلثاتي..................................... 8

نسبت‌هاي  ،  ، .................... 9

اتحادهاي مهم مثلثاتي............................... 10

فرمول‌هاي نسبتهاي مثلثاتي كمانهاي مجموع و تفاضل..... 11

فرمول‌هاي تبديل مجموع و تفاضل نسبتهاي مثلثاتي به حاصل‌ضرب نسبتها................................................... 11

فرمول‌هاي تبديل حاصلضرب نسبتهاي مثلثاتي به حاصل‌جمع نسبتها 11

فرمولهاي فرعي...................................... 12

چند فرمول فرعي در مورد حاصلضرب عبارات مثلثاتي...... 13

مفهوم Arc........................................... 13

اتحادهاي مربوط به Arc............................... 13

تصاعد.............................................. 14

تصاعد عددي......................................... 14

تصاعد هندسي........................................ 14

حد مجموع جملات در يك تصاعد هندسي با جملات نامحدود.... 15

نكات مهم معادله خط................................. 15

تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل اول ....................... 18

پاسخنامه تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل اول .............. 20

تست‌هاي تكميلي فصل اول ............................. 23

فصل دوم : مجموعه‌ها و بسط دو جمله‌اي

مجموعه‌ها........................................... 24

مجموعة مرجع (جهاني)................................ 24

مجموعة تهي......................................... 24

زير مجموعه‌هاي يك مجموعه............................ 24

متمم يك مجموعه..................................... 25

خواص مجموعه‌هاي متمم................................ 25

مجموعه‌هاي هم‌ارز، مساوي و جدا از هم................. 25

 

اجتماع دو مجموعه................................. 26

خواص اجتماع دو مجموعه............................ 26

اشتراك دو مجموعه................................. 26

خواص اشتراك دو مجموعه............................ 26

خواص اجتماع و اشتراك نسبت به هم.................. 27

تفاضل دو مجموعه.................................. 28

خواص تفاضل دو مجموعه............................. 28

تفاضل متقارن دو مجموعه........................... 29

خواص تفاضل متقارن................................ 29

حاصلضرب دكارتي دو مجموعه......................... 29

عدد اصلي يك مجموعه............................... 30

مجموعه‌هاي عددي................................... 31

فاصله............................................ 32

فاكتوريل......................................... 32

مفهوم تركيب...................................... 33

بسط دوجمله‌اي نيوتن............................... 33

خواص بسط دوجمله‌اي نيوتن.......................... 33

تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل دوم ..................... 36

پاسخنامه تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل دوم............. 41

تست‌هاي تكميلي فصل دوم............................ 48

فصل سوم : تابع

تعريف تابع....................................... 49

دامنة تعريف و برد تابع........................... 49

مقدار تابع....................................... 49

محاسبه f(x) ...................................... 51

محاسبه دامنه توابع............................... 52

تساوي دو تابع.................................... 52

اعمال جبري روي توابع............................. 52

انواع تابع....................................... 53

خواص قدرمطلق..................................... 54

تابع جزء صحيح (براكت)............................ 55

لگاريتم.......................................... 56

خواص مهم لگاريتم................................. 56

تعريف كلگاريتم................................... 57

­لگاريتم طبيعي يا نپرين........................... 57

تابع نمايي....................................... 59

دامنه توابع لگاريتمي..................... 59

نامساوي‌هاي لگاريتمي.............................. 61

توابع زوج و فرد.................................. 62

توابع يك به يك و پوشا (پوششي).................... 65

تابع پوششي (پوشا)................................ 65

توابع صعودي و نزولي.............................. 66

تابع معكوس....................................... 67

نحوه بدست آوردن تابع معكوس....................... 67

تركيب دو تابع.................................... 72

بدست آوردن g(x).................................... 74

توابع هيپربوليك................................... 75

­اتحادهاي مهم در توابع هيپربوليك                    75

معكوس توابع هيپربوليك                              76

برد تابع.......................................... 77

1ـ به دست‌ آوردن x بر حسب y                         77

2ـ استفاده كردن از مربع كامل                       78

3ـ استفاده از فرمولها و روابط زير                  78

طرز تعيين بردتوابع جزء صحيح               80

برد توابع نمايي و لگاريتمي                         80

توابع مثلثاتي و معكوس آنها                         83

جدول نمودار توابع مهم                              86

  تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل سوم                      87

 پاسخنامه تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل سوم              97

تست‌هاي تكميلي فصل سوم                             111

فصل چهارم : حد و پيوستگي  

تعريف حد......................................... 116

قضاياي حد........................................ 118

قضيه فشار (ساندويچ)                               121

صورتهاي مبهم و رفع ابهام آنها                     121

حالت مبهم...................................... 122

1) قاعده هوپيتال                                  122

2) هم‌ارزي در صفر                                  123

ب) حد توابع مثلثاتي و استفاده از هم‌ارزي در محاسبه حدود    124

حالت مبهم...................................... 128

1) هم‌ارزي در بي‌نهايت                              128

2) قوانين رشد.................................... 129

3) قاعده هوپيتال                                  129

حالت ........................................ 132

حالت ....................................... 133

صورتهاي مبهم                                 135

حالت مبهم...................................... 135

چند نكته در مورد حد توابع نمايي                   138

پيوستگي تابع..................................... 138

پيوستگي تابع در يك فاصله                          142

تعريف ناپيوستگي رفع شدني                          142

جهش انفصال تابع                                   143

پيوستگي تابع                                   143

بدست آوردن نقاط انفصال توابعي به فرم      143

قضيه بولتزانو (مقدار مياني)                       145

مجانب توابع و انواع آن                            146

مجانب مايل....................................... 147

روش تعيين مجانب مايل                              148

مجانب توابع پارامتري                              152

تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل چهارم                      153

پاسخنامه تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل چهارم             161

تست‌هاي تكميلي فصل چهارم                           172

فصل پنجم : مشتق

تعريف مشتق در يك نقطه.............................. 176

تعبير هندسي مشتق................................... 176

مشتق چپ و راست..................................... 177

رابطه بين مشتق و پيوستگي........................... 178

قواعد مشتق‌گيري..................................... 178

مشتق‌گيري توابع ضمني................................ 182

مشتق توابع شامل قدر مطلق........................... 185

مشتق تابع ................................... 186

منحني‌هاي پارامتري و مشتق آنها...................... 187

قاعده زنجيره‌اي مشتق................................ 188

مشتق مرتبه n ام.................................... 188

فرمول لايب نيتز..................................... 192

مشتق توابع جزء صحيح................................ 193

مشتق تابع معكوس.................................... 194

عامل صفر كننده در مشتق............................. 194

نرخ تغييرات........................................ 195

مشتق توابعي به شكل ....................... 196

مشتق در فيزيك...................................... 197

نكاتي در مورد مشتق................................. 197

تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل پنجم ...................... 198

پاسخنامه تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل پنجم ............. 204

تست‌هاي تكميلي فصل پنجم ............................ 213

فصل ششم: كاربرد مشتق

آهنگ لحظه‌اي تغيير.................................. 217

آهنگ متوسط تغيير................................... 217

كميت‌هاي وابسته..................................... 218

رشد و زوال......................................... 218

معادله خط مماس و قائم بر يك منحني.................. 218

بدست آوردن زاويه يك منحني با محور xها.............. 221

بدست آوردن زاويه يك منحني با محور yها.............. 221

زاويه بين دو منحني................................. 222

تعريف نقاط اكسترمم تابع ( نقاط Max و Min تابع ).... 222

تعريف ماكزيمم و مينيمم مطلق تابع................... 222

تعيين Max و Min نسبي تابع به كمك مشتق گيري......... 223

آزمون مشتق دوم براي تعيين نقاط اكسترمم تابع....... 223

تعيين نقاط Max و Min مطلق تابع..................... 224

تعيين صعودي و نزولي بودن توابع به كمك مشتق......... 226

تقعر و تحدب و نقطه عطف............................. 227

نقطه عطف........................................... 228

توابع محدب و مقعر.................................. 232

قضاياي رُل و مقدار ميانگين (لاگرانژ)................. 233

كاربرد مشتق در تعيين مقادير حداكثر و حداقل ( كاربردهاي صنعتي )    234

محور تقارن منحني................................... 235

مركز تقارن......................................... 235

توابع هموگرافيك.................................... 235

ديفرانسيل و نمو تابع                              236

كاربرد ديفرانسيل                                  238

تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل ششم                       240

پاسخنامه تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل ششم              247

تست‌هاي تكميلي فصل ششم                             258

فصل هفتم : انتگرال و كاربرد انتگرال  

انتگرال نامعين................................... 262

فرمولهاي مهم انتگرال                              262

تغيير متغير...................................... 263

معادله‌ي ديفرانسيل                                 267

انتگرالهاي با توان فرد                      269

انتگرالهاي با توان زوج                      269

محاسبه انتگرالهاي حاصلضرب دو جمله سينوسي و كسينوسي  270

روش انتگرال‌گيري جزء به جزء                        270

انتگرال‌گيري به كمك تشكيل جدول                     271

روش انتگرال‌‌گيري به روش تجزيه كسرها                273

انتگرال معين..................................... 274

نكات مهم انتگرالهاي معين                          279

­محاسبه انتگرالهاي شامل براكت (جزء صحيح)           280

محاسبه انتگرالهاي شامل قدر مطلق                   281

مشتق گيري از انتگرال                              281

انتگرال‌هاي غيرعادي (ناسره)                        282

محاسبه مقادير متوسط توابع                         283

سطح محصور........................................ 284

محاسبه حجم....................................... 290

محاسبه طول قوس منحني                              290

تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل هفتم                       291

پاسخنامه تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل هفتم              303

تست‌هاي تكميلي فصل هفتم                            321

فصل هشتم : ماتريس   

ماتريس قطري...................................... 326

ماتريس هماني..................................... 326

ماتريس‌هاي مساوي                                   326

ماتريس‌هاي هم مرتبه                                326

ماتريس صفر....................................... 326

قرينة ماتريس..................................... 326

جمع ماتريسها و خواص مربوط به آن                   327

حاصل جمع و تفاضل دو ماتريس                        327

خواص جمع ماتريسها                                 327

ضرب يك عدد در يك ماتريس ( ضرب اسكالر)             327

ضرب ماتريسها..................................... 327

خواص ضرب ماتريسها                                 327

به توان رساندن يك ماتريس مربعي                    328

ماتريس ترانهاده                                   329

ويژگيهاي عمل ترانهاده كردن در ماتريس‌ها            329

ماتريسهاي بالا مثلثي و پائين مثلثي                 329

ماتريس متقارن...................................... 329

ماتريس پاد متقارن.................................. 329

دترمينان........................................... 330

دترمينان ماتريسهاي............................. 330

دستور ساروس براي محاسبه دترمينان ماتريس‌هاي مرتبه‌ 3. 330

خواص دترمينان...................................... 331

ماتريس همسازه و الحاقي............................. 333

ماتريس كهاد، ماتريس همسازه و ماتريس الحاقي......... 333

ماتريس وارون (معكوس) يك ماتريس مرتبه  n ........... 334

دستور عملي براي محاسبه وارون ماتريس............. 334

خواص وارون يك ماتريس............................... 336

چند ماتريس خاص..................................... 337

حل دستگاه معادلات خطي............................... 337

استفاده از معكوس ماتريس............................ 338

دستگاه معادلات همگن و غير همگن...................... 338

مقـادير ويژه و معادله مفسر......................... 339

­رتبه يك ماتريس..................................... 342

ماتريس معين مثبت و معين منفي....................... 343

تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل هشتم ...................... 344

پاسخنامه تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل هشتم ............. 356

تست‌هاي تكميلي فصل هشتم ............................ 371

فصل نهم : بردار

كميت اسكالر........................................ 376

كميت برداري........................................ 376

دستگاه مختصات قائم................................. 376

فاصله بين دو نقطه و  (اندازه بردار) 376

بردار.............................................. 376

ضرب اسكالر در بردار................................ 376

حاصل جمع دو بردار.................................. 376

حاصلضرب داخلي دو بردار (حاصلضرب اسكالر)............ 377

شرط عمود بودن دو بردار............................. 377

خواص ضرب داخلي..................................... 377

شرط موازي بودن دو بردار............................ 378

حاصلضرب خارجي دو بردار............................. 378

خواص ضرب خارجي دو بردار............................ 379

ضرب مختلط سه بردار................................. 379

خواص ضرب مختلط..................................... 379

استقلال و وابستگي خطي............................... 379

معادله خط.......................................... 380

معادله صفحه........................................ 381

فاصله يك نقطه از يك صفحه........................... 381

تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل نهم ....................... 382

پاسخنامه تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل نهم .............. 385

تست‌هاي تكميلي فصل نهم ............................. 389

 

فصل دهم: توابع چند متغيره 

توابع دو يا چند متغيره                            390

حد و پيوستگي توابع دو متغيره                      392

پيوستگي توابع دو متغيره                           393

تعريف مشتق جزئي (نسبي)                            394

مشتق جزئي مرتبه‌هاي بالاتر                          395

ديفرانسيل يك تابع                                 396

شرط ديفرانسيل كامل                                396

ديفرانسيل كامل تابع سه متغيره                     397

شرط ديفرانسيل كامل بودن تابع سه متغيره            397

مشتق زنجيري در توابع چند متغيره                   397

قاعده مشتق‌گيري از توابع مركب با تعداد متغيرهاي بيشتر      400

مشتق‌گيري ضمني.................................... 400

قضيه اويلر....................................... 401

محاسبه مشتقات جزئي يك دستگاه با استفاده از ژاكوبين  403

گراديان.......................................... 404

بدست آوردن نقاط بحراني و اكسترمم‌هاي توابع دو متغيره 404

به دست آوردن ماكزيمم و مينيمم توابع مقيد با استفاده از روش ضرايب لاگرانژ     406

توابع دو متغيره‌ي محدب و مقعر                      409

ماتريس هسيان (هشين)                               410

انتگرال‌هاي توابع چند متغيره                       410

انتگرالهاي دوگانه                                 410

تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل دهم                       412

پاسخنامه تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل دهم              424

تست‌هاي تكميلي فصل دهم                             444

فصل يازدهم : كاربرد رياضيات در اقتصاد

كشش.............................................. 448

كشش قيمتي تقاضا                                   448

كشش درآمدي تقاضا                                  450

كشش توليدي عوامل توليد                            450

ماكزيمم مطلوبيت مصرف كننده                        451

تابع درآمد و هزينه                                452

تابع درآمد....................................... 452

رابطه درآمد نهايي و كشش قيمتي تقاضا               452

تابع هزينه....................................... 453

تابع سود......................................... 453

نقطه سر به سر.................................... 454

مازاد مصرف‌كننده و عرضه كننده                      455

سرمايه‌گذاري با سود پيوسته و ساليانه               456

سود پيوسته....................................... 456

مطلوبيت نهايي.................................... 457

توليد نهايي و متوسط                               458

نرخ رشد درآمد.................................... 458

تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل يازدهم                    459

پاسخنامه تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل يازدهم           467

تست‌هاي تكميلي فصل يازدهم                          475

فصل دوازدهم : دنباله و سري

روشهاي محاسبه حد دنباله‌ها.......................... 478

همگرايي دنباله (تعريف)............................. 480

درجه يك دنباله..................................... 480

سري................................................ 480

همگرايي سري........................................ 480

1ـ P سري........................................... 480

2- سري هندسي....................................... 481

3- سري‌هايي به فرم  (سري تلسكوپي)..... 482

سري تلسكوپي به صورت مجموع دو جمله‌اي................ 483

4- با استفاده از رابطه:  مي‌توان بعضي همگرايي‌ها را حساب كرد      484

بررسي همگرائي سريها با استفاده از آزمون............ 485

1) آزمون مقايسه.................................... 485

2) آزمون خارج قسمت (مقايسه حدي) ................... 485

3) آزمون دالامبر.................................... 486

4) آزمون كوشي...................................... 486

5ـ آزمون انتگرال................................... 486

تعريف سري متناوب................................... 487

آزمون لايب نيتز..................................... 487

تعريف همگرائي مطلق................................. 487

تعريف همگرائي مشروط................................ 487

محاسبه فاصله همگرائي و شعاع همگرائي (R)............. 488

فاصله همگرائي...................................... 488

بسط‌هاي تيلور و مك‌لورن.............................. 489

تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل دوازدهم ................... 491

پاسخنامه تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل دوازدهم .......... 493

تست‌هاي تكميلي فصل دوازدهم ......................... 496

فصل سيزدهم : دستگاه مختصات قطبي و اعداد مختلط

معرفي دستگاه مختصات قطبي........................... 497

تبديل دستگاه مختصات قائم به قطبي و بالعكس.......... 497

اعداد مختلط........................................ 498

اعمال حسابي در اعداد مختلط......................... 499

شكل قطبي اعداد مختلط............................... 500

شكل نمايي اعداد مختلط.............................. 501

ضرب و تقسيم اعداد مختلط به فرم قطبي يا نمايي....... 501

توان يك عدد مختلط.................................. 501

ريشه يك عدد مختلط.................................. 503

لگاريتم يك عدد مختلط............................... 507

ضرب داخلي و خارجي دو عدد مختلط..................... 507

تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل سيزدهم .................... 508

پاسخنامه تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل سيزدهم ........... 510

تست‌هاي تكميلي فصل سيزدهم .......................... 514

فصل چهاردهم : معادلات ديفرانسيل

تشكيل يك معادله ديفرانسيل                           516

روشهاي حل معادلات ديفرانسيل مرتبه اول                517

1ـ معادلات تفكيك‌پذير (جداشدني)                       517

2ـ معادلات ديفرانسيل همگن                            518

3- معادلات ديفرانسيل كامل                            518

4ـ معادلات ديفرانسيل خطي مرتبه اول                   519

5ـ معادله برنولي................................... 519

6ـ معادلات خطي مرتبه دوم همگن با ضرائب ثابت          520

معادلات خطي غيرهمگن از مرتبه دوم با ضرائب ثابت       521

تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل چهاردهم                     522

پاسخنامه تست‌هاي طبقه‌بندي شده فصل چهاردهم            523

تست‌هاي تكميلي فصل چهاردهم                           526

آزمون‌هاي خودسنجي (1 تا 10)                          528

آزمون رشته مديريت و حسابداری سراسري 90              548

پاسخنامه آزمون رشته مديريت و حسابداری سراسري 90     550

آزمون رشته علوم اقتصادي سراسري 90                   555

پاسخنامه آزمون رشته علوم اقتصادي سراسري 90          557

آزمون رشته مديريت و حسابداری سراسري 91              560

پاسخنامه آزمون رشته مديريت و حسابداری سراسري 91     562

آزمون رشته علوم اقتصادي سراسري 91                   567

پاسخنامه آزمون رشته علوم اقتصادي سراسري 91          569

سؤالات آزمون دكتري سراسري 91 (ويژه رشته‌هاي مديريت، حسابداري و اقتصاد)    572

پاسخنامه سؤالات آزمون دكتري سراسري 91 (ويژه رشته‌هاي مديريت، حسابداري و اقتصاد) 573

سؤالات آزمون دكتري سراسري 92 (ويژه رشته‌هاي مديريت، حسابداري)        578

پاسخنامه سؤالات آزمون دكتري سراسري 92 (ويژه رشته‌هاي مديريت، حسابداري)     579

سؤالات آزمون دكتري سراسري 92 (ويژه علوم اقتصادي)     581

پاسخنامه سؤالات آزمون دكتري سراسري 92 (ويژه علوم اقتصادي)    582

آزمون رشته مديريت و حسابداري سراسري 92              584

پاسخنامه آزمون رشته مديريت و حسابداری سراسري 92     586

آزمون رشته علوم اقتصادي سراسري 92                   592

پاسخنامه آزمون رشته علوم اقتصادي سراسري 92          594

آزمون رشته مديريت و حسابداری سراسري 93              599

پاسخنامه آزمون رشته مديريت و حسابداری سراسري 93     602

آزمون رشته علوم اقتصادي سراسري 93                   608

پاسخنامه آزمون رشته علوم اقتصادي سراسري 93          610

آزمون رشته مديريت و حسابداري سراسري 94              615

پاسخنامه آزمون رشته مديريت و حسابداری سراسري 94     617

آزمون رشته علوم اقتصادي سراسري 94                   622

پاسخنامه آزمون رشته علوم اقتصادي سراسري 94          625

آزمون رشته مديريت و حسابداري سراسري 95              631

پاسخنامه آزمون رشته مديريت و حسابداري سراسري 95     632

آزمون رشته علوم اقتصادي سراسري 95                   636

پاسخنامه آزمون رشته علوم اقتصادي سراسري 95          638

آزمون رشته مديريت و حسابداري سراسري 96              643

پاسخنامه آزمون رشته مديريت و حسابداری سراسري 96     645

آزمون رشته علوم اقتصادي سراسري 96                   649

پاسخنامه آزمون رشته علوم اقتصادي سراسري 96          651

آزمون رشته­های مديريت و حسابداري سراسري 97           655

پاسخنامه آزمون رشته­های مديريت و حسابداری سراسري 97 656

آزمون رشته علوم اقتصادي سراسري 97                   661

پاسخنامه آزمون رشته علوم اقتصادي سراسري 97          663

پاسخنامه تست‌هاي تكميلي                              667

منابع و مراجع ..................................... 670